Beginner in Chinese?

Sign up to get a free basic Chinese course complete with MP3 audio, 
plus learning tips and video lessons! 
 
 

Chinese Poem: Sending off emissary Wu on his journey to the capital

白雪歌送武判官歸京
岑參
北風卷地白草折  胡天八月即飛雪
忽如壹夜春風來  千樹萬樹梨花開
散入珠簾濕羅幕  狐裘不暖錦衾薄
將軍角弓不得控  都護鐵衣冷猶著
瀚海闌幹百丈冰  愁雲黲淡萬裏凝
中軍置酒飲歸客  胡琴琵琶與羌笛
紛紛暮雪下轅門  風掣紅旗凍不翻
輪臺東門送君去  去時雪滿天山路
山回路轉不見君  雪上空留馬行處

Sending off emissary Wu on his journey to the capital

Cen Sen

The north winds blew across nomadic land
covered with snow as early as August
It gathered on the trees as if they’d bloomed
Overnight and spring somehow had arrived
Through pearly screens it damped silky curtains
in the tent where furs and quilts kept scarce warmth
The general’s numb hands couldn’t pull his bow
the stern sergeants wore armor freezing cold
Towering ice crisscrossed the vast sea of sands
somber clouds hang still in the immense sky
The army chief held a farewell banquet
at which exotic instruments were played
The snow kept falling on the camp at dusk
the flags frozen stiff bulged not in the wind
At the east gate of Luntai 1 I watched you
set off on Mount Heaven’s snow-covered route
Around the corner you rode out of sight
leaving behind just the prints of horse hooves

(poem translated by Wei Jia
and edited by Chris Parker)

Notes:
1. Luntai is in Xinjiang in northwest China.

白雪歌送武判官归京
岑参
北风卷地白草折 胡天八月即飞雪
忽如一夜春风来 千树万树梨花开
散入珠帘湿罗幕 狐裘不暖锦衾薄
将军角弓不得控 都护铁衣冷犹著
瀚海阑干百丈冰 愁云黪淡万里凝
中军置酒饮归客 胡琴琵琶与羌笛
纷纷暮雪下辕门 风掣红旗冻不翻
轮台东门送君去 去时雪满天山路
山回路转不见君 雪上空留马行处

(simplified Chinese)

bái xuě gē sòng wǔ pàn guān guī jīng

cén cān

běi fēng juǎn de bái cǎo zhé hú tiān bā yuè jí fēi xuě
hū rú yī yè chūn fēng lái qiān shù wàn shù lí huā kāi
sàn rù zhū lián shī luō mù hú qiú bù nuǎn jǐn qīn báo
jiāng jūn jiǎo gōng bù dé kòng dōu hù tiě yī lěng yóu zhe
hàn hǎi lán gàn bǎi zhàng bīng chóu yún cǎn dàn wàn lǐ níng
zhōng jūn zhì jiǔ yǐn guī kè hú qín pí pá yǔ qiāng dí
fēn fēn mù xuě xià yuán mén fēng chè hóng qí dòng bù fān
lún tái dōng mén sòng jūn qù qù shí xuě mǎn tiān shān lù
shān huí lù zhuǎn bù jiàn jūn xuě shàng kōng liú mǎ xíng chù